ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน > การใช้สิทธิในการรักษาพยาบาล ระดับจังหวัด

ข้อมูลการใช้สิทธิในการรักษาพยาบาล

พื้นที่

ข้อมูลการใช้สิทธิในการรักษาพยาบาล

{{mung}} ไม่มี จ่ายเอง ใช้สิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ ใช้สิทธิเฉพาะอื่น ใช้สิทธิประกันสุขภาพเอกชน ใช้สิทธิสวัสดิการที่จัดโดยชุมชน
{{select_area.mung}} {{select_area.people_welfare_use_1 | number}} {{select_area.people_welfare_use_2 | number}} {{select_area.people_welfare_use_3 | number}} {{select_area.people_welfare_use_4 | number}} {{select_area.people_welfare_use_5 | number}} {{select_area.people_welfare_use_6 | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์