ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน > อาชีพเสริม

ข้อมูลอาชีพเสริม

พื้นที่

ข้อมูลอาชีพเสริม

{{mung}} ไม่มี เกษตรกรรม (ทำนา) เกษตรกรรม (ทำไร่) เกษตรกรรม (ทำสวน) เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) เกษตรกรรม (ประมง) เกษตรกรรมผสมผสาน หัตถกรรม ค้าขาย รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน ธุรกิจส่วนตัว อื่นๆ
{{select_area.mung}} {{select_area.people_career_susum_people_1 | number}} {{select_area.people_career_susum_people_2 | number}} {{select_area.people_career_susum_people_3 | number}} {{select_area.people_career_susum_people_4 | number}} {{select_area.people_career_susum_people_5 | number}} {{select_area.people_career_susum_people_6 | number}} {{select_area.people_career_susum_people_7 | number}} {{select_area.people_career_susum_people_8 | number}} {{select_area.people_career_susum_people_9 | number}} {{select_area.people_career_susum_people_10 | number}} {{select_area.people_career_susum_people_11 | number}} {{select_area.people_career_susum_people_12 | number}} {{select_area.people_career_susum_people_13 | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์