ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน > สิทธิและสวัสดิการในการรักษาพยาบาล ระดับจังหวัด

ข้อมูลสิทธิและสวัสดิการในการรักษาพยาบาล

พื้นที่

ข้อมูลสิทธิและสวัสดิการในการรักษาพยาบาล

{{mung}} ไม่มี บัตรทอง ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ สวัสดิการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สวัสดิการพนักงานรัฐวิสาหกิจ สิทธิแรงงานต่างด้าว สวัสดิการที่รัฐจัดให้สำหรับกลุ่มเฉพาะ สวัสดิการขององค์กรอิสระของรัฐ ประกันสุขภาพเอกชน สวัสดิการที่จัดโดยชุมชน
{{select_area.mung}} {{select_area.people_welfare_1 | number}} {{select_area.people_welfare_2_1 | number}} {{select_area.people_welfare_2_2 | number}} {{select_area.people_welfare_2_3 | number}} {{select_area.people_welfare_3_1 | number}} {{select_area.people_welfare_3_2 | number}} {{select_area.people_welfare_3_3 | number}} {{select_area.people_welfare_3_4 | number}} {{select_area.people_welfare_3_5 | number}} {{select_area.people_welfare_4 | number}} {{select_area.people_welfare_5 | number}}
2566 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์