ข้อมูลด้านการสื่อสารในครัวเรือน


ข้อมูลช่องการทางสื่อสารของครัวเรือน

2565 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์