ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

พื้นที่

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

{{mung}} ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
{{select_area.mung}} {{select_area.home_3_spfinancial_1 | number}} {{select_area.home_3_spfinancial_2 | number}} {{select_area.home_3_spfinancial_3 | number}} {{select_area.home_3_spfinancial_4 | number}} {{select_area.home_3_spfinancial_5 | number}}
2566 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์