ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน > ผู้ที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือดูแลในครัวเรือน ระดับจังหวัด

ข้อมูลผู้ที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือดูแลในครัวเรือน

พื้นที่

ข้อมูลผู้ที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือดูแลในครัวเรือน

{{mung}} ไม่มี เด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน ที่ไม่ได้กินนมแม่อย่างเดียว เด็กแรกเกิดถึง 5 ปีที่มีพัฒนาการที่ล่าช้า เด็กอายุน้อยกว่า 12 ปีที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไม่ครบ ผู้สูงอาย ผู้ที่มีภาวะขาดสารอาหาร ผู้พิการทางกาย/การเคลื่อนไหว ผู้พิการทางการมองเห็น ผู้พิการทางการได้ยิน/ สื่อความหมาย ผู้พิการทางสติปัญญา/ การเรียนร ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม ผู้ติดยาเสพติด ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ติดเชื้อHIV ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ ผู้ติดเชื้อวัณโรค ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
{{select_area.mung}} {{select_area.people_risk_require_1 | number}} {{select_area.people_risk_require_2 | number}} {{select_area.people_risk_require_3 | number}} {{select_area.people_risk_require_4 | number}} {{select_area.people_risk_require_5 | number}} {{select_area.people_risk_require_6 | number}} {{select_area.people_risk_require_7 | number}} {{select_area.people_risk_require_8 | number}} {{select_area.people_risk_require_9 | number}} {{select_area.people_risk_require_10 | number}} {{select_area.people_risk_require_11 | number}} {{select_area.people_risk_require_12 | number}} {{select_area.people_risk_require_13 | number}} {{select_area.people_risk_require_14 | number}} {{select_area.people_risk_require_15 | number}} {{select_area.people_risk_require_16 | number}} {{select_area.people_risk_require_17 | number}} {{select_area.people_risk_require_18 | number}} {{select_area.people_risk_require_19 | number}} {{select_area.people_risk_require_20 | number}}
2566 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์