ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > การจัดการขยะภายในครัวเรือน

การจัดการขยะภายในครัวเรือน

พื้นที่

การจัดการขยะภายในครัวเรือน

{{mung}} การจัดให้มีภาชนะรองรับขยะ การใช้บริการเก็บขยะในพื้นที่ การนำขยะไปทิ้งที่อื่น การฝัง การเผา การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมัก การคัดแยกขยะ โดยใช้สิ่งอื่นทดแทน ลดการใช้ถุงพลาสติก การใช้ซ้ำ การแปรรูปใช้ใหม่
{{select_area.mung}} {{select_area.home_4_waste_1 | number}} {{select_area.home_4_waste_2 | number}} {{select_area.home_4_waste_3 | number}} {{select_area.home_4_waste_4 | number}} {{select_area.home_4_waste_5 | number}} {{select_area.home_4_waste_6 | number}} {{select_area.home_4_waste_7 | number}} {{select_area.home_4_waste_8 | number}} {{select_area.home_4_waste_9 | number}} {{select_area.home_4_waste_10 | number}} {{select_area.home_4_waste_11 | number}} {{select_area.home_4_waste_12 | number}}
2566 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์