ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > การดูแลรักษาภายในบริเวณบ้าน

การดูแลรักษาภายในบริเวณบ้าน

พื้นที่

การดูแลรักษาภายในบริเวณบ้าน

{{mung}} มีการทำความสะอาดบริเวณรอบบ้านให้สะอาด มีการปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณรอบบ้าน มีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
{{select_area.mung}} {{select_area.home_4_care_1 | number}} {{select_area.home_4_care_2 | number}} {{select_area.home_4_care_3 | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์