ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน > ผู้ให้การดูแล

ข้อมูลผู้ให้การดูแล

พื้นที่

ข้อมูลผู้ให้การดูแล

{{mung}} ไม่มี ดูแลตนเอง สมาชิกในครอบครัว อสม. พยาบาล แพทย์ พระสงฆ์/ผู้นำศาสนา หมอพื้นบ้าน/หมอสมุนไพร หมอครอบครัว อาสาสมัครอื่นๆ กลุ่ม/ชมรม
{{select_area.mung}} {{select_area.people_illness_helper_1 | number}} {{select_area.people_illness_helper_2 | number}} {{select_area.people_illness_helper_3 | number}} {{select_area.people_illness_helper_4 | number}} {{select_area.people_illness_helper_5 | number}} {{select_area.people_illness_helper_6 | number}} {{select_area.people_illness_helper_7 | number}} {{select_area.people_illness_helper_8 | number}} {{select_area.people_illness_helper_9 | number}} {{select_area.people_illness_helper_10 | number}} {{select_area.people_illness_helper_11 | number}}
2566 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์