ข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง


สมาชิกในครัวเรือนของท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน

กรณีพิพาทขัดแย้งในครัวเรือน

กรณีพิพาทขัดแย้งกับบุคคลอื่น

2565 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์