ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > ปัญหาภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบกับครัวเรือน

ปัญหาภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบกับครัวเรือน

พื้นที่

ปัญหาภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบกับครัวเรือน

{{mung}} น้ำท่วม ดินถล่ม ไฟป่า ภัยแล้ง พายุ แผ่นดินไหว น้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเล
{{select_area.mung}} {{select_area.home_4_disaster_problem_1 | number}} {{select_area.home_4_disaster_problem_2 | number}} {{select_area.home_4_disaster_problem_3 | number}} {{select_area.home_4_disaster_problem_4 | number}} {{select_area.home_4_disaster_problem_5 | number}} {{select_area.home_4_disaster_problem_6 | number}} {{select_area.home_4_disaster_problem_7 | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์