ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน > ระดับการศึกษา

ข้อมูลระดับการศึกษา

พื้นที่

ข้อมูลระดับการศึกษา

{{mung}} เตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
{{select_area.mung}} {{select_area.people_edu_level_1 | number}} {{select_area.people_edu_level_2 | number}} {{select_area.people_edu_level_3 | number}} {{select_area.people_edu_level_4 | number}} {{select_area.people_edu_level_5 | number}} {{select_area.people_edu_level_6 | number}} {{select_area.people_edu_level_7 | number}} {{select_area.people_edu_level_8 | number}} {{select_area.people_edu_level_9 | number}} {{select_area.people_edu_level_10 | number}} {{select_area.people_edu_level_11 | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์