ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน > ศาสนา


ข้อมูลศาสนา

พื้นที่

ข้อมูลศาสนา

{{mung}} พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู/พราหมณ ซิกข์ ไม่นับถือศาสนา
{{select_area.mung}} {{select_area.people_religion_1 | number}} {{select_area.people_religion_2 | number}} {{select_area.people_religion_3 | number}} {{select_area.people_religion_4 | number}} {{select_area.people_religion_5 | number}} {{select_area.people_religion_6 | number}}
2566 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์