ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > สมาชิกในครัวเรือนของท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน

สมาชิกในครัวเรือนของท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน

พื้นที่

สมาชิกในครัวเรือนของท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน

{{mung}} ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นครั้งที่ผ่านมา ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในระดับชาติครั้งที่ผ่านมา ร่วมเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ร่วมเสนอกฎหมายระดับชาติ ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง ร่วมเป็นกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมทำประชาพิจารณ์ ร่วมเวทีประชาคม ร่วมทำแผนชุมชน ร่วมพัฒนานโยบายสาธารณะ ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของชุมชน
{{select_area.mung}} {{select_area.home_5_participate_activity_1 | number}} {{select_area.home_5_participate_activity_2 | number}} {{select_area.home_5_participate_activity_3 | number}} {{select_area.home_5_participate_activity_4 | number}} {{select_area.home_5_participate_activity_5 | number}} {{select_area.home_5_participate_activity_6 | number}} {{select_area.home_5_participate_activity_7 | number}} {{select_area.home_5_participate_activity_8 | number}} {{select_area.home_5_participate_activity_9 | number}} {{select_area.home_5_participate_activity_10 | number}} {{select_area.home_5_participate_activity_11 | number}}
2566 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์