ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน > ความขัดแย้งในครัวเรือน

ความขัดแย้งในครัวเรือน

พื้นที่

2565 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์