ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน > ภาวะฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษา ระดับจังหวัด

ข้อมูลภาวะฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษา

พื้นที่

ข้อมูลภาวะฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษา

{{mung}} ไม่มี ไข้สูงและมีอาการชัก หอบเหนื่อย เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง หมดสติ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร บาดเจ็บจากการทำงาน บาดเจ็บจากการถูกสัตว์ทำร้าย บาดเจ็บจากเหตุอื่นๆ
{{select_area.mung}} {{select_area.people_risk_treat_1 | number}} {{select_area.people_risk_treat_2 | number}} {{select_area.people_risk_treat_3 | number}} {{select_area.people_risk_treat_4 | number}} {{select_area.people_risk_treat_5 | number}} {{select_area.people_risk_treat_6 | number}} {{select_area.people_risk_treat_7 | number}} {{select_area.people_risk_treat_8 | number}} {{select_area.people_risk_treat_9 | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์