ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > การจัดการปัญหาภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบกับครัวเรือน

การจัดการปัญหาภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบกับครัวเรือน

พื้นที่

การจัดการปัญหาภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบกับครัวเรือน

{{mung}} เตรียมอุปกรณ์ อพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัย ซ่อมแซม ร่วมประชุมวางแผนป้องกัน ร่วมมือเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือ ร่วมสำรวจข้อมูล ร่วมเฝ้าระวังและเตือนภัย ร่วมเป็นชาติกองทุนภัยพิบัติ
{{select_area.mung}} {{select_area.home_4_disaster_solve_1 | number}} {{select_area.home_4_disaster_solve_2 | number}} {{select_area.home_4_disaster_solve_3 | number}} {{select_area.home_4_disaster_solve_4 | number}} {{select_area.home_4_disaster_solve_5 | number}} {{select_area.home_4_disaster_solve_6 | number}} {{select_area.home_4_disaster_solve_7 | number}} {{select_area.home_4_disaster_solve_8 | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์