ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > มีน้ำอุปโภค (น้ำใช้) ที่สะอาดเพียงพอตลอดปี

มีน้ำอุปโภค (น้ำใช้) ที่สะอาดเพียงพอตลอดปี

พื้นที่

มีน้ำอุปโภค (น้ำใช้) ที่สะอาดเพียงพอตลอดปี

{{mung}} การกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ การใช้น้ำประปา การใช้น้ำกรอง การใช้น้ำบ่อ การใช้น้ำบาดาล การใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ การซื้อน้ำสะอาด
{{select_area.mung}} {{select_area.home_4_water_sufficient_1 | number}} {{select_area.home_4_water_sufficient_2 | number}} {{select_area.home_4_water_sufficient_3 | number}} {{select_area.home_4_water_sufficient_4 | number}} {{select_area.home_4_water_sufficient_5 | number}} {{select_area.home_4_water_sufficient_6 | number}} {{select_area.home_4_water_sufficient_7 | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์