ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > มีน้ำบริโภค (น้ำกิน) ที่สะอาดและเพียงพอตลอดปี

มีน้ำบริโภค (น้ำกิน) ที่สะอาดและเพียงพอตลอดปี

พื้นที่

มีน้ำบริโภค (น้ำกิน) ที่สะอาดและเพียงพอตลอดปี

{{mung}} การกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ การใช้น้ำประปา การใช้น้ำกรอง การใช้น้ำบ่อ การใช้น้ำบาดาล การใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ การซื้อน้ำสะอาด
{{select_area.mung}} {{select_area.home_4_water_drink_1 | number}} {{select_area.home_4_water_drink_2 | number}} {{select_area.home_4_water_drink_3 | number}} {{select_area.home_4_water_drink_4 | number}} {{select_area.home_4_water_drink_5 | number}} {{select_area.home_4_water_drink_6 | number}} {{select_area.home_4_water_drink_7 | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์