ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน > ภาวะเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ ระดับจังหวัด

ข้อมูลภาวะเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ

พื้นที่

ข้อมูลภาวะเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ

{{mung}} ไม่มี ใช้สารเคมีในการเกษตรโดย ป้องกันตนเองไม่เหมาะสม ทำงานในบริเวณที่มีการ สูดดมสารเคมี สารระเหย ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง ทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นละออง/ควัน ขาดความรู้ หรือไม่ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย การใช้เครื่องมือ เครื่องจักรโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ทำงานในลักษณะยืน หรือนั่ง ในท่าเดิมนานๆ หรือในท่าที่ไม่เหมาะสม ทำงานในบริเวณที่มีอากาศร้อนอบอ้าวหรืออากาศเย็นมากเกินปกติ ทำงานในที่สูง
{{select_area.mung}} {{select_area.people_risk_career_1 | number}} {{select_area.people_risk_career_2 | number}} {{select_area.people_risk_career_3 | number}} {{select_area.people_risk_career_4 | number}} {{select_area.people_risk_career_5 | number}} {{select_area.people_risk_career_6 | number}} {{select_area.people_risk_career_7 | number}} {{select_area.people_risk_career_8 | number}} {{select_area.people_risk_career_9 | number}} {{select_area.people_risk_career_10 | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์