ข้อมูลด้านเศรษญกิจครัวเรือน > รายรับของครัวเรือน

ข้อมูลรายรับของครัวเรือน

พื้นที่

ข้อมูลรายรับของครัวเรือน

{{mung}} เงินเดือน/ค่าจ้าง รายรับจากการทำการเกษตร รายได้จากการประกอบธุรกิจ/ค้าขาย รายได้จากทรัพย์สิน รายได้จากแหล่งอื่นๆ
{{select_area.mung}} {{select_area.home_3_income_1 | number}} {{select_area.home_3_income_2 | number}} {{select_area.home_3_income_3 | number}} {{select_area.home_3_income_4 | number}} {{select_area.home_3_income_5 | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์