ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน > การเขียน ระดับจังหวัด

ข้อมูลการเขียน

พื้นที่

ข้อมูลการเขียน

{{mung}} เขียนไม่ได้ เขียนได้บ้าง เขียนได้ดี
{{select_area.mung}} {{select_area.people_edu_write_1 | number}} {{select_area.people_edu_write_2 | number}} {{select_area.people_edu_write_3 | number}}
2566 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์