ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > จัดบริเวณให้มีที่ประกอบอาหาร และมีน้ำสะอาดในการบริโภค

จัดบริเวณให้มีที่ประกอบอาหาร และมีน้ำสะอาดในการบริโภค

พื้นที่

จัดบริเวณให้มีที่ประกอบอาหาร และมีน้ำสะอาดในการบริโภค

{{mung}} จัดเก็บน้ำไว้ในบ้าน จัดเก็บไว้ภายนอกบ้าน
{{select_area.mung}} {{select_area.home_4_water_cooking_1 | number}} {{select_area.home_4_water_cooking_2 | number}}
2566 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์