ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > การออมของครัวเรือน

การออมของครัวเรือน

พื้นที่

การออมของครัวเรือน

{{mung}} กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชน สหกรณ์ ธนาคารหมู่บ้าน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาล ประกันชีวิตแบบออม เครื่องประดับ หุ้น
{{select_area.mung}} {{select_area.home_3_savings_1 | number}} {{select_area.home_3_savings_2 | number}} {{select_area.home_3_savings_3 | number}} {{select_area.home_3_savings_4 | number}} {{select_area.home_3_savings_5 | number}} {{select_area.home_3_savings_6 | number}} {{select_area.home_3_savings_7 | number}} {{select_area.home_3_savings_8 | number}} {{select_area.home_3_savings_9 | number}} {{select_area.home_3_savings_10 | number}} {{select_area.home_3_savings_11 | number}} {{select_area.home_3_savings_12 | number}} {{select_area.home_3_savings_13 | number}} {{select_area.home_3_savings_14 | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์