ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > ช่องการทางสื่อสารของครัวเรือน

ช่องการทางสื่อสารของครัวเรือน

พื้นที่

ช่องการทางสื่อสารของครัวเรือน

{{mung}} ไม่มี บอกต่อ ใช้โทรศัพท์มือถือ ใช้โทรศัพท์บ้าน ใช้โทรศัพท์สาธารณะ ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การส่งหนังสือแจ้ง ป้ายประกาศ เสียงตามสาย วิทยุชุมชน เวทีประชุม
{{select_area.mung}} {{select_area.home_6_communication_1 | number}} {{select_area.home_6_communication_2 | number}} {{select_area.home_6_communication_3 | number}} {{select_area.home_6_communication_4 | number}} {{select_area.home_6_communication_5 | number}} {{select_area.home_6_communication_6 | number}} {{select_area.home_6_communication_7 | number}} {{select_area.home_6_communication_8 | number}} {{select_area.home_6_communication_9 | number}} {{select_area.home_6_communication_10 | number}} {{select_area.home_6_communication_11 | number}} {{select_area.home_6_communication_12 | number}} {{select_area.home_6_communication_13 | number}} {{select_area.home_6_communication_14 | number}}
2566 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์