ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > การดำรงชีวิต

การดำรงชีวิต

พื้นที่

การดำรงชีวิต

{{mung}} ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ขาดความรู้ ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะ มีรายรับน้อยกว่ารายจ่าย
{{select_area.mung}} {{select_area.home_3_life_problems_1 | number}} {{select_area.home_3_life_problems_2 | number}} {{select_area.home_3_life_problems_3 | number}} {{select_area.home_3_life_problems_4 | number}}
2566 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์