ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน > อาชีพหลัก

ข้อมูลอาชีพหลัก

พื้นที่

ข้อมูลอาชีพหลัก

{{mung}} ว่างงาน ทำนา ทำไร่ ทำสวน ปศุสัตว์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมง เกษตรกรรมผสมผสาน หัตถกรรม ค้าขาย รับจ้างทั่วไป/รับจ้างรายวัน ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท ไม่มีอาชีพหลัก
{{select_area.mung}} {{select_area.people_career_1 | number}} {{select_area.people_career_2 | number}} {{select_area.people_career_3 | number}} {{select_area.people_career_4 | number}} {{select_area.people_career_5 | number}} {{select_area.people_career_6 | number}} {{select_area.people_career_7 | number}} {{select_area.people_career_8 | number}} {{select_area.people_career_9 | number}} {{select_area.people_career_10 | number}} {{select_area.people_career_11 | number}} {{select_area.people_career_12 | number}} {{select_area.people_career_13 | number}} {{select_area.people_career_14 | number}} {{select_area.people_career_15 | number}} {{select_area.people_career_16 | number}} {{select_area.people_career_17 | number}}
2566 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์