ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม


ข้อมูลความปลอดภัย/มั่นคงของบ้านเรือน

ข้อมูลการจัดการน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค

ข้อมูลมีน้ำบริโภค (น้ำกิน) ที่สะอาดและเพียงพอตลอดปี

ข้อมูลมีน้ำอุปโภค (น้ำใช้) ที่สะอาดเพียงพอตลอดปี

ข้อมูลปัญหาภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบกับครัวเรือน

2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์