ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > การจัดการน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค

การจัดการน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค

พื้นที่

การจัดการน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค

{{mung}} มีน้ำอุปโภค มีภาชนะเก็บกักน้ำอุปโภคบริโภค ครัวเรือนนี้มีการจัดบริเวณบ้านและภายในบ้าน
{{select_area.mung}} {{select_area.home_4_water_1 | number}} {{select_area.home_4_water_2 | number}} {{select_area.home_4_water_3 | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์