ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน > การอยู่อาศัยในครัวเรือน ระดับจังหวัด

ข้อมูลการอยู่อาศัยในครัวเรือน

พื้นที่

ข้อมูลการอยู่อาศัยในครัวเรือน

{{mung}} มีชื่อในทะเบียนบ้านและพักอาศัย มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่ไม่พักอาศัย ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่พักอาศัย
{{select_area.mung}} {{select_area.people_settlee_1 | number}} {{select_area.people_settlee_2 | number}} {{select_area.people_settlee_3 | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์