ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > การจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ

การจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ

พื้นที่

การจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ

{{mung}} กรณีบ้านอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือมีท่อระบายน้ำเชื่อมกับรางระบายน้ำสาธารณะ กรณีอยู่ห่างจากแหล่งน้ำและไม่มีท่อระบายน้ำเชื่อกับรางระบายน้ำสาธารณะ มีการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการเกิดควันหรือฝุ่นละออง มีการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันการเกิดเสียงดังรบกวน มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี มีการจัดทำป้ายเตือนสารเคมีตามประเภท มีการจัดเก็บสารเคมีที่เป็นอันตรายให้มิดชิด มีการทำเกษตรอินทรีย์และลดปริมาณการใช้สารเคมี
{{select_area.mung}} {{select_area.home_4_toxic_1 | number}} {{select_area.home_4_toxic_2 | number}} {{select_area.home_4_toxic_3 | number}} {{select_area.home_4_toxic_4 | number}} {{select_area.home_4_toxic_5 | number}} {{select_area.home_4_toxic_6 | number}} {{select_area.home_4_toxic_7 | number}} {{select_area.home_4_toxic_8 | number}}
2566 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์