ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน > ช่วงอายุ

ข้อมูลการการแบ่งช่วงอายุ

พื้นที่

{{mung}} 0 ถึง 9 10 ถึง 19 20 ถึง 29 30 ถึง 39 40 ถึง 49 50 ถึง 59 60 ถึง อื่นๆ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
{{select_area.mung}} {{select_area.f_0}} {{select_area.f_1}} {{select_area.f_2}} {{select_area.f_3}} {{select_area.f_4}} {{select_area.f_5}} {{select_area.f_6}} {{select_area.m_0}} {{select_area.m_1}} {{select_area.m_2}} {{select_area.m_3}} {{select_area.m_4}} {{select_area.m_5}} {{select_area.m_6}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์