ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > จัดบริเวณให้มีที่ประกอบอาหาร และมีน้ำสะอาดในการอุปโภค

จัดบริเวณให้มีที่ประกอบอาหาร และมีน้ำสะอาดในการอุปโภค

พื้นที่

จัดบริเวณให้มีที่ประกอบอาหาร และมีน้ำสะอาดในการอุปโภค

{{mung}} จัดเก็บน้ำไว้ในบ้าน จัดเก็บไว้ภายนอกบ้าน
{{select_area.mung}} {{select_area.home_4_water_cooking_3 | number}} {{select_area.home_4_water_cooking_4 | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์