ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > การประกอบอาชีพ

การประกอบอาชีพ

พื้นที่

การประกอบอาชีพ

{{mung}} ขาดเทคนิค ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง ไม่สามารถกู้เงินมาลงทุนได้ ไม่มีเครื่องมือ ไม่มีช่องทางและตลาดสำหรับจำหน่ายสินค้า ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรในพื้นที่
{{select_area.mung}} {{select_area.home_3_occp_problems_1 | number}} {{select_area.home_3_occp_problems_2 | number}} {{select_area.home_3_occp_problems_3 | number}} {{select_area.home_3_occp_problems_4 | number}} {{select_area.home_3_occp_problems_5 | number}} {{select_area.home_3_occp_problems_6 | number}}
2566 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์