ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน > สถานภาพสมรส ระดับจังหวัด

ข้อมูลสถานภาพสมรส

พื้นที่

ข้อมูลสถานภาพสมรส

{{mung}} โสด สมรสจดทะเบียน สมรสไม่จดทะเบียน อยู่ด้วยกันไม่สมรส หม้าย หย่า แยกกันอยู่ อายุต่ำกว่า 15 ปี
{{select_area.mung}} {{select_area.people_status_1 | number}} {{select_area.people_status_2 | number}} {{select_area.people_status_3 | number}} {{select_area.people_status_4 | number}} {{select_area.people_status_5 | number}} {{select_area.people_status_6 | number}} {{select_area.people_status_7 | number}} {{select_area.people_status_8 | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์