ข้อมูลด้านเศรษญกิจครัวเรือน


ข้อมูลรายรับของครัวเรือน

ข้อมูลรายจ่ายของครัวเรือน

ข้อมูลที่อยู่อาศัย

ข้อมูลที่ดินทำกิน

ข้อมูลเครื่องมือ/เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพ

ข้อมูลสัตว์เลี้ยง

ข้อมูลการการออม

ข้อมูลสาเหตุของหนี้สิน

  • {{specialty | number}}

ภาระหนี้สินของครัวเรือน

2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์