ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > การอนุรักษ์พลังงาน

การอนุรักษ์พลังงาน

พื้นที่

การอนุรักษ์พลังงาน

{{mung}} ลดการใช้ไฟฟ้าในบางเวลา ใช้พลังงานทดแทน เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เลือกใช้อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเชื้อเพลิง ใช้จักรยานแทนการใช้รถยนต์และจักรยานยนต์
{{select_area.mung}} {{select_area.home_4_energy_1 | number}} {{select_area.home_4_energy_2 | number}} {{select_area.home_4_energy_3 | number}} {{select_area.home_4_energy_4 | number}} {{select_area.home_4_energy_5 | number}}
2566 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์