ข้อมูลด้านสมาชิกครัวเรือน


ข้อมูลอายุ

ข้อมูลความสามารถเฉพาะ

ข้อมูลภาษาประจำท้องถิ่น / ชาติพันธ์

ข้อมูลระดับการศึกษา

ข้อมูลการอ่าน

ข้อมูลการเขียน

ข้อมูลการคำนวณ

ข้อมูลอาชีหลัก

ข้อมูลอาชีพเสริม

2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์