ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > รายจ่ายของครัวเรือน

ข้อมูลการคำนวน

พื้นที่

ข้อมูลการคำนวน

{{mung}} อาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ลงทุนในการทำการเกษตร ลงทุนในการประกอบธุรกิจ/ค้าขาย ที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ภายในบ้าน การเดินทางและยานพาหนะ ของใช้ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้า การสื่อสาร การศึกษา การบันเทิง/การจัดงานพิธี เวชภัณฑ์/ค่ารักษาพยาบาล กิจกรรมทางศาสนา ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภค
{{select_area.mung}} {{select_area.home_3_expense_1 | number}} {{select_area.home_3_expense_2 | number}} {{select_area.home_3_expense_3 | number}} {{select_area.home_3_expense_4 | number}} {{select_area.home_3_expense_5 | number}} {{select_area.home_3_expense_6 | number}} {{select_area.home_3_expense_7 | number}} {{select_area.home_3_expense_8 | number}} {{select_area.home_3_expense_9 | number}} {{select_area.home_3_expense_10 | number}} {{select_area.home_3_expense_11 | number}} {{select_area.home_3_expense_12 | number}} {{select_area.home_3_expense_13 | number}}
2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์