ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน > ปัญหาการดูแลสุขภาพจากการเจ็บป่วยเรื้อรังในปัจจุบัน

ข้อมูลปัญหาการดูแลสุขภาพจากการเจ็บป่วยเรื้อรังในปัจจุบัน

พื้นที่

ข้อมูลปัญหาการดูแลสุขภาพจากการเจ็บป่วยเรื้อรังในปัจจุบัน

{{mung}} ไม่มี กินยา ฉีดยา การไปรับการรักษาไม่ต่อเนื่อง การปฎิบัติตัวในการดูแลสุขภาพไม่เหมาะสม การเดินทางไปรับการรักษาไม่สะดวก การไม่มีผู้ดูแลช่วยเหลือเมื่ออยู่ตามลำพัง การไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอสำหรับการรักษา
{{select_area.mung}} {{select_area.people_illness_current_problem_1 | number}} {{select_area.people_illness_current_problem_2 | number}} {{select_area.people_illness_current_problem_3 | number}} {{select_area.people_illness_current_problem_4 | number}} {{select_area.people_illness_current_problem_5 | number}} {{select_area.people_illness_current_problem_6 | number}} {{select_area.people_illness_current_problem_7 | number}} {{select_area.people_illness_current_problem_8 | number}}
2566 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์