ข้อมูลด้านสุขภาพ


ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง

ข้อมูลผู้ที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือดูแลในครัวเรือน

ข้อมูลการเจ็บป่วยเรื้อรัง

ข้อมูลภาวะเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ

ข้อมูลสิทธิและสวัสดิการในการรักษาพยาบาล

2567 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์