ข้อมูลด้านเศรษฐกิจครัวเรือน > การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกในครัวเรือนในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกในครัวเรือนในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

พื้นที่

การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกในครัวเรือนในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

{{mung}} การเก็บขยะในที่สาธารณะ การขุดลอกคูคลอง การปล่อยสัตว์ป่า การเก็บกวาดบริเวณบ้านให้สะอาด การหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก การปลูกป่าไม้ การทำแนวป้องกันไฟป่า การอนุรักษ์ดิน
{{select_area.mung}} {{select_area.home_4_participate_env_1 | number}} {{select_area.home_4_participate_env_2 | number}} {{select_area.home_4_participate_env_3 | number}} {{select_area.home_4_participate_env_4 | number}} {{select_area.home_4_participate_env_5 | number}} {{select_area.home_4_participate_env_6 | number}} {{select_area.home_4_participate_env_7 | number}} {{select_area.home_4_participate_env_8 | number}}
2566 © ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์