ข้อมูลครัวเรือน

 • {{count_home.count_home | number}}

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด

 • {{sum_count_people | number}}

จำนวนสมาชิกครัวเรือนทั้งหมด

 • {{count_peoples[0].count_people | number}}

จำนวนสมาชิกครัวเรือนเพศ ชาย

 • {{count_peoples[1].count_people | number}}

จำนวนสมาชิกครัวเรือนเพศ หญิง

 • {{debts.home_3_income | number:0}}

รายได้เฉลี่ยต่อปี

 • {{debts.home_3_expense | number:0}}

รายจ่ายเฉลี่ยต่อปี

 • {{debts.home_3_debt | number:0}}

หนี้สิน

ระดับการศึกษา

 • {{edu_s.sum_people_edu_status_1 | number}}

ไม่ได้เรียน

 • {{e_status.sum_people_edu_level_1 | number}}

ต่ำกว่าประถม

 • {{e_status.sum_people_edu_level_4 | number}}

มัธยมต้น

 • {{e_status.sum_people_edu_level_5 | number}}

มัธยมปลาย

 • {{e_status.sum_people_edu_level_8 | number}}

สูงกว่ามัธยมปลาย

ภาษาพูดประจำท้องถิ่น

 • {{dialect.people_Dialect_6 | number}}

อีสาณ

 • {{dialect.people_Dialect_7 | number}}

เขมร

 • {{dialect.people_Dialect_8 | number}}

ส่วย

ความสามารถเฉพาะ

 • {{specialty.people_Specialty_1 | number}}

เกษตร

 • {{specialty.people_Specialty_14 | number}}

สมุนไพร

 • {{specialty.people_Specialty_13 | number}}

สุขภาพ

 • {{specialty.people_Specialty_10 | number}}

ไสยศาสตร์

อาชีพหลัก

 • {{career.sum_people_career_1 | number}}

ว่างงาน(รวมไม่มีอาชีพหลัก)

 • {{career.sum_people_career_2 | number}}

เกษตร(รวม)

 • {{career.sum_people_career_11 | number}}

รับจ้างทั่วไป

 • {{career.sum_people_career_14 | number}}

พนักงาน(รวม)

 • {{career.sum_people_career_12 | number}}

ธุรกิจส่วนตัว(รวมค้าขาย)

ความเสี่ยง

 • {{risk_bevhevior.sum_people_risk_bevhevior_2 | number}}

ดื่มสุราประจำ

 • {{risk_bevhevior.sum_people_risk_bevhevior_7 | number}}

สูบบุหรี่ประจำ

 • {{risk_bevhevior.sum_people_risk_bevhevior_11 | number}}

มีความเครียด

 • {{risk_bevhevior.sum_people_risk_bevhevior_9 | number}}

ไม่ได้ออกกำลังกาย

 • {{risk_bevhevior.sum_people_risk_bevhevior_10 | number}}

ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปี

 • {{risk_bevhevior.sum_people_risk_bevhevior_12 | number}}

ทำงานหนัก พักผ่อนน้อย

 • {{risk_bevhevior.sum_people_risk_bevhevior_13 | number}}

กินอาหารรสจัด

 • {{risk_bevhevior.sum_people_risk_bevhevior_14 | number}}

กินอาหารสุขๆดิบๆ

 • {{risk_require.sum_people_risk_require_6 | number}}

ผู้สูงอายุ

 • {{risk_require.sum_people_risk_require_16 | number}}

ผู้ป่วยเรื้อรัง

 • {{sum_risk_require | number}}

ผู้พิการ

 • {{illness_chronic.sum_people_illness_chronic_9 | number}}

โรคความดันโลหิต

 • {{illness_chronic.sum_people_illness_chronic_16 | number}}

โรคเบาหวาน

เครื่องมือ/เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพ

 • {{tool.home_3_tool_1 | number}}

รถไถ

 • {{tool.home_3_tool_2 | number}}

รถไถเดินตาม

 • {{tool.home_3_tool_6 | number}}

เครื่องสูบน้ำ

 • {{tool.home_3_tool_13 | number}}

เครื่องตัดหญ้า

 • {{tool.home_3_tool_16 | number}}

กี่ทอผ้า

สัตว์เลี้ยง

 • {{pet.home_3_pet_1 | number}}

หมา

 • {{pet.home_3_pet_2 | number}}

แมว

 • {{pet.home_3_pet_3 | number}}

วัว

 • {{pet.home_3_pet_4 | number}}

ควาย

 • {{pet.home_3_pet_5 | number}}

ช้าง

ปัญหาภัยพิบัติ/ปัญหาด้านการอยู่อาศัย

 • {{disaster_problem.home_4_disaster_problem_1 | number}}

น้ำท่วม

 • {{disaster_problem.home_4_disaster_problem_4 | number}}

ภัยแล้ง

 • {{disaster_problem.home_4_disaster_problem_5 | number}}

พายุ

 • {{water.home_4_water_2 | number}}

ครัวเรือนมีภาชนะเก็บกักน้ำอุปโภคบริโภค

 • {{clean.home_4_clean_1 | number}}

มีการทำความสะอาดภายในบ้าน