Please wait...

ตัวบ่งชี้หลักองค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน

ในการดำเนินงานตามพันธกิจหลักและจุดเน้นของหน่วยงานสนับสนุนซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของหน่วยงาน โดยเริ่มตั้งแต่ปัจจัยนำเข้าที่ได้มาตรฐาน มีกระบวนการบริหารจัดการที่มีส่วนร่วมและความร่วมมือจากทุกฝ่ายและผลลัพธ์ คือ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งสามารถสะท้อนถึงคุณภาพของผลการดำเนินงานของหน่วยงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการอาจจะพิจารณาให้ครอบคลุมในประเด็นหลัก ดังนี้

 • ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
 • ความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก
 • ความพึงพอใจด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
 • ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
 • ผลการดำเนินงาน

  ข้อ
  ความพึงพอใจรายด้าน
  คะแนนที่ได้
  ระดับความพึงพอใจ
  1.
  ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
  4.80
  มากที่สุด
  2.
  ความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก
  4.70
  มากที่สุด
  3.
  ความพึงพอใจด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  4.72
  มากที่สุด
  4.
  ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
  4.75
  มากที่สุด
  ###

  ค่าเฉลี่ย

  4.74

  มากที่สุด

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บแบบสอบถาม แบบสรุปข้อมูล