Please wait...

ตัวบ่งชี้หลักองค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารของสำนัก/สถาบัน เพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ์กิจ

คำอธิบายตัวบ่งชี้ สำนัก/สถาบัน มีพันธกิจหลักที่สำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้คณะสามารถดำเนินการตามพันธกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สำนัก/สถาบัน ต้องมีแผน เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของสำนัก/สถาบัน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

ข้อที่ 1.พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารประจำสำนัก/สถาบันหรือคณะกรรมการบริหาร


ลำดับ#.
รายการหลักฐานอ้างอิง
File
1.
สวพ. ๑.๑-๑-๐๑ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ ๐๒/๒๕๖๐ ,๗๔๒/๒๕๖๐, ๘๕๑/๒๕๖๐ และคำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ลว.๘ มกราคม ๒๕๖๒
Click
2.
สวพ. ๑.๑-๑-๐๒ แผนบริหารงานวิจัย ๔ ปี (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
Click
3.
สวพ. ๑.๑-๑-๐๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ ๙๑๕/๒๕๖๐
Click
4.
สวพ.๑.๑-๑-๐๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
Click
5.
สวพ.๑.๑-๑-๐๕ คู่มือการใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Click
6.
สวพ.๑.๑-๑-๐๖ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ -๒๕๖๓
Click
7.
สวพ.๑.๑-๑-๐๗ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา คำสั่ง ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓
Click
8.
สวพ.๑.๑-๑-๙ คู่มือการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
Click

ข้อที่ 2.ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ ของหน่วยงาน

ลำดับ#.
รายการหลักฐานอ้างอิง
File
1.
สวพ. ๑.๑-๒-๐๑แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา
Click
2.
สวพ.๑..๑-๒-๐๒คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ ๐๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓
Click
3.
สวพ.๑.๑-๒-๐๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อพิจารณากำหนดความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในของ สถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
Click

ข้อที่ 3.บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ

ลำดับ#.
รายการหลักฐานอ้างอิง
File
1.
สวพ. ๑.๑-๓-๐๑ แผนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
Click
2.
สวพ. ๑.๑-๓-๐๒ เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา www.rdi.bru.ac.th
Click
3.
สวพ. ๑.๑-๓-๐๔ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRMS)
Click
4.
สวพ. ๑.๑-๓-๐๕ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ (EGP)
Click
5.
สวพ. ๑.๑-๓-๐๖ ระบบการใช้งาน PMIS
Click
6.
สวพ.๑.๑-๓-๐๗ ระบบการส่งบทความวิจัยในวารสารวิจัยและพัฒนาผ่านเว็บไซต์
Click
7.
สวพ. ๑.๑-๓-๐๘ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สถาบันวิจัยและพัฒนา
Click
8.
สวพ. ๑.๑-๓-๙ ประกาศจัดสรรทุนวิจัย ประจำปี ๒๕๖๒
Click
9.
สวพ. ๑.๑-๓-๑๐ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรอง ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย รายงานความก้าวหน้างานวิจัย บทความทางวิชาการ ประเมินคุณภาพงานวิจัยและผู้ประเมินงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ ๒๔๒๖/๒๕๖๑
Click
10.
สวพ. ๑.๑-๓-๑๑ ภาพถ่ายช่องทางการประชาสัมพันธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เช่น line /facebook/E-mail และเอกสารที่เป็นหนังสือราชการภายใน/ภายนอกถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Click
11.
สวพ.๑.๑-๓-๑๓ คำสั่ง ๑/๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
Click
12.
สวพ. ๑.๑-๓-๑๔ คู่มือการใช้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓
Click
13.
สวพ. ๑.๑-๓-๑๕ คู่มือการใช้งบประมาณ ปี ๒๕๖๓ รหัส ๖๓-๐๔-๐๑๐๑ และ คู่มือการใช้งบประมาณ ปี ๒๕๖๒ รหัส ๖๒-๐๔-๐๑๐๑
Click
14.
สวพ. ๑.๑-๓-๑๖ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ ที่ ๓๒๒๗/๒๕๖๑ ลว. ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
Click
15.
สวพ ๑.๑-๓-๑๗ รายงานสรุปการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตีพิมพ์ฯ ปี พ.ศ.๒๕๖๒
Click
16.
สวพ.๑.๑-๓-๑๖ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (แบบรายงาน ๐๑ ,๐๒)
Click
17.
สวพ. ๑.๑-๓-๑๗ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ คำสั่งที่ ๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
Click
18.
สวพ. ๑.๑-๓-๑๘ รายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Click
19.
สวพ. ๑.๑-๓-๑๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยระดับคณะ
Click
20.
สวพ.๑.๑-๓-๒๑ คำสั่งแต่งตั้งให้รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน
Click
21.
สวพ. ๑.๑-๓-๒๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและดำเนินการจัดของสถาบันวิจัยและพัฒนา คำสั่งที่ ๑/๒๕๖๓
Click
22.
สวพ. ๑.๑-๓-๒๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา คำสั่งที่ ๑/๒๕๖๓
Click
23.
สวพ. ๑.๑-๓-๒๔ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
24.
สวพ.๑.๑-๓-๒๕ ประการจัดสรรทุนสายสนับสนุน (R to R) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
Click
25.
สวพ.๑.๑-๓-๒๖ ประกาศทุนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
Click
26.
สวพ.๑.๑-๓-๒๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
Click

ข้อที่ 4.ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้มีการดำเนินงาน ด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

ลำดับ#.
รายการหลักฐานอ้างอิง
File
1.
สวพ.๑.๑-๔-๐ ๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คำสั่งที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓
Click
2.
สวพ.๑.๑-๔-๐๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา
Click
3.
สวพ.๑.๑-๔-๐๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายความสำเร็จในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คำสั่งเลขที่ ๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
Click
4.
สวพ.๑.๑-๔-๐๔ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
Click

ข้อที่ 5.กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารของหน่วยงาน

ลำดับ#.
รายการหลักฐานอ้างอิง
File
1.
สวพ.๑.๑-๕-๐๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓
Click
2.
สวพ.๑.๑-๕-๐๒ แผนพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
Click
3.
สวพ.๑.๑-๕-๐๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของช้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ ๒๐ / ๒๕๖๓ ลว. ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
Click

ข้อที่ 6.ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อย 1 ด้าน

ลำดับ#.
รายการหลักฐานอ้างอิง
File
1.
คู่มือบริหารจัดการงานวิจัยคู่มือการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Click
2.
คู่มือจริยธรรมใน สัตว์ทดลองฯ
Click
3.
คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี การส่งเสริมการทำวิจัยและการขอทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Click
4.
ร่างระเบียบว่าด้วยการทำผลงานวิชาการรับใช้สังคม
Click