Please wait...

บทสรุปผู้บริหาร

    ในปีการศึกษา 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   จำนวน 2 องค์ประกอบ ๔ ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้หลัก การบริหารจัดการ จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เฉพาะตามภารกิจของหน่วยงาน จำนวน 1 ตัวบ่งชี้
    ดังรายละเอียดดังนี้

    กลุ่มตัวบ่งชี้หลักองค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ

  1.     ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารของสำนัก/สถาบัน เพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ์กิจ
  2.     ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
  3.     ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน

    กลุ่มตัวบ่งชี้หลักองค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา

  1.     ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

    สรุปผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562

#

จำนวนตัวบ่งชี้

คะแนนประเมินเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 1
3
4.93
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 2
1
5
ดีมาก
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
2
4.97
ดีมาก

จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง

จุดเด่นและแนวทางเสริม

จุดเด่น

  • ระบบและกลไกดี
  • การบริการดี
  • แนวทางเสริม

  • มหาวิทยาลัยควรจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณรายได้เพิ่มขึ้น
  • นักวิจัยต้องหาแหล่งทุนจากภายนอกเพิ่มขึ้น