Please wait...

ตัวบ่งชี้หลักองค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามภารกิจ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์


ข้อ 1.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์

ลำดับ#.
รายการหลักฐานอ้างอิง
File
1.
สวพ.๒.๑-๑-๐๑ โครงสร้างการบริหารงานของ สวพ.
Click
2.
เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย
Click
3.
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์
Click
4.
ระบบฐานข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
Click

ข้อ 2.สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้

 • ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยงานวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ไห้คำปรึกษา และสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 • ห้องสมุดหรือแหล่งด้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 • สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เซ่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
 • กิจกรรมวิชาการที่ล่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เซ่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มิศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)

 • <
  ลำดับ#.
  รายการหลักฐานอ้างอิง
  File
  1.
  สวพ.๒.๑-๒-๐๑ ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการของคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  Click
  2.
  สวพ.๒.๑-๒-๐๒ รายชื่อผู้ทุนจากหน่วยงานภายนอก (สกว. /สสส.)
  Click
  3.
  สวพ.๒.๑-๒-๐๓ ภาพถ่ายห้องสมุดบรรณาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  Click
  4.
  สวพ.๒.๑-๒-๐๔ เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://rdi.bru.ac.th
  Click
  5.
  สวพ.๒.๑-๒-๐๖ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ.๒๕๖๑
  Click

  ข้อ 3.จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

  ลำดับ#.
  รายการหลักฐานอ้างอิง
  File
  1.
  สวพ.๒.๑-๓-๐๑ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒/สัญญารับทุนสำหรับอาจารย์และบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๒
  Click
  2.
  สวพ.๒.๑-๓-๐๒ประกาศทุนอุดหนุนงานวิจัยสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  Click
  3.
  สวพ.๒.๑-๓-๐๓ประกาศทุนอุดหนุนงานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  Click

  ข้อ 4.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

  ลำดับ#.
  รายการหลักฐานอ้างอิง
  File
  1.
  สวพ.๒.๑-๔-๐๑ ระเบียบว่าด้วยการจัดทำวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ.๒๕๕๖
  Click
  2.
  สวพ.๒.๑-๔-๐๒ โครงการประชุมวิชาการ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ ๕
  Click
  3.
  สวพ.๒.๑-๔-๐๓ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  Click
  4.
  สวพ. ๒.๑-๔-๐๔ รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ นานาชาติ
  Click

  ข้อ 5.มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น

  ลำดับ#.
  รายการหลักฐานอ้างอิง
  File
  1.
  สวพ.๒.๑-๕-๐๑ หนังสือประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://rdi.bru.ac.th/ และ Page Facebook สวพ
  Click

  ข้อ 6.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

  ลำดับ#.
  รายการหลักฐานอ้างอิง
  File
  1.
  สวพ.๒.๑-๖-๐๑ คู่มือบริหารงานวิจัย (ขั้นตอนการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา)
  Click
  2.
  สวพ.๒.๑-๖-๐๒ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาพ.ศ.๒๕๖๐ และปี พ.ศ.๒๕๖๑
  Click
  3.
  สวพ.๒.๑-๖-๐๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
  Click
  4.
  สวพ.๒.๑-๖-๐๔ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ที่ ๓๗๙๐/๒๕๖๑
  Click
  5.
  สวพ.๒.๑-๖-๐๕ โครงการส่งเสริมชุมชนสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (GI)
  Click