Please wait...

ตัวบ่งชี้หลักองค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

คำอธิบายตัวบ่งชี้ หน่วยงานสนับสนุนมีการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการโครงการ เพื่อบรรลุประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนด

เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ และกำหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๐๐

จำนวนโครงการ
จำนวนสำเร็จ
ร้อยละ
หลักฐานความสำเร็จของโครงการ
25
24
96.00
Click