ยกระดับสินค้า OTOP แก้ไขปัญหาความยากจนในเขตชนบท ส่งเสริมความรักสามัคคีและฯ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านฯ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 โครงการวิจัย