ข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์ > อำเภอ{{subdistrict_selects[0].district_name}}

นำเข้าข้อมูล

จำนวนหลังคาเรือน

จำนวนประชากร

รายละเอียดข้อมูล ตำบล

อันดับ ตำบล จำนวนหมู่บ้าน แก้ไข
{{$index+1}} {{subdistrict_select.subdistrict_name}} {{subdistrict_select.village_count}}
2020 © สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์